SR No SCHEME ACTION
1 ટી.એ.એસ.પી.(ટ્રાયબલ એરિયા સબ-પ્લાન) View/Download
2 પેટાપરા View/Download
3 કુટીરજયોતિ View/Download
4 એસ.સી.પી (સ્પેસિયલ કમ્પોનેન્ટ પ્લાન) View/Download
5 ઝૂપડપટ્ટી View/Download
6 એસ.પી.એ. (સ્પેસિયલ પ્રોજેકટ ફોર એગ્રીકલ્ચર) View/Download
7 ડાર્કઝોન યોજના View/Download
8 અનુસુચિત જાતત યોજના હેઠળ કુવાઓનુ વીજળીકરણ View/Download
9 સાગરખેડુ સર્વાંગી વિકાસ યોજના View/Download
10 ખુશી યોજના View/Download
11 તત્કાલ યોજના-૧૫ હેઠળ કુવાઓનુું વીજળીકરણ View/Download
12 સોલર રૂફટોપ View/Download