હોમ  |  English
 

List Of Nodal Officer for Surya-gujarat


Sr No

Company

Nodal Officer

Designation

Nodal level

Contact No

E-mail

1 DGVCL Customer Care Jr.Engg Level III 18002333003 & 19123 -
2 DGVCL Shri M D Chaudhari Dy.Engg Level II 0261-2506176 decomm.dgvcl@gmail.com
3 DGVCL Shri J S Kedaria Supt.Engg Level I 0261-2506176 secom.dgvcl@gmail.com


List of Nodal officer only for Portal related Queries at GUVNL for Surya Gujarat


1 GUVNL Shri U A Gamit Dy.Engg Level II 0265-2340205 (Ext. 3115) de3solar.guvnl@gebmail.com
2 GUVNL Shri R J vala Exe.Engg Level I 0265-2340205 (Ext. 3121) eesolar.guvnl@gebmail.com