પરચેસ પોલિસી

Sr. No. Title Downloads
1 પરચેસ પોલિસી 2016-મટેરિયલ્સ ની ખરીદી માટે   View
2 પરચેસ પોલિસી 2016-મટેરિયલ્સ ની ખરીદી માટે ( Amendment No.1 )   View
3 પરચેસ પોલિસી 2016- PSC પોલ્સ ની ખરીદી માટે   View
4 પરચેસ પોલિસી 2016- PSC પોલ્સ ની ખરીદી માટે - Amendment No.1   View